SHIRA WAYYAANEE FI 2020

Gurraandhala 07, 2018 | SEENAA Y.G(2005)

Qabsoo Ummatootaa, addatti, Ummati Oromoo gama hundaan gaggeessaa jiru, wayyaanee mogolee jalaa laaffisee jira. Baatiilee 5n dabran murni Angoo Biyyattii of harkaa qabuu, akka waloottis ta’uu akka dhuunfaatti wal ga’iilee fi gamaagama gaggeessan yennaa lakkoofnuu, hangam akka raafamaa jiran nu mirkaneessa. Kana jechuun, Qabsoon Ummatootaa addatti Oromoon gaggeessaa jiru haqa qabeessa ta’ullee mirkaneessa. Wayyaaneen Ija ishee Ashaboon dhiqattee, keessa keenya ilaaluu fi of haaromsuuf jennee, wal ga’iilee gadi fageenyaan gaggeessaa jirra haa jedhan malee, wayyaaneen haala hamaa keessa jiraachuu argaa jirra. Wayyaaneen Ummataaf cinqamtee torban sadiif wal ga’ii teessii osoo ta’ee, ummatoonni maaliif mormii hanga kana jabaatu irratti gaggeessu ? wayyaaneen wal ga’iilee fi gamaagama hanga kana baayyisuun dhuguma jabiina isaanii argisiisa moo , mogoleen jalaa laafachuu mirkaneessa ? jaallatamuus jibbamuus, Qabsooni Ummatoonni guyyuu gaggeessaa jiran, wayyaanee qullaa dhaabaa jira. Wayyaaneen garuu Mormii fi gaaffii Ummatootaa kana dantaa siyaasaa ofii isheef ittiin guuttachuuf ykn itti dhimma baatee, akka bofaa biyyee arraabdee lubbuu horachuuf akka tattaafachaa jirtuu beekuun murteessaadhaa. Akkamitti ? waliin ilaalla.

Qabsoo Oromoo Dhaamsuuf Sochiin Wayyaaneef OPDO Ammaa Maal Fakkaataa?

Agartuu Qeerroo Tibbanaa “Ko’oomsuu”

Qabsoo abbaa biyyummaa Oromoo dadhabsiisuuf shiroota gurguddaan xaxaxamaa turaniiru. Shoroota kana hayyoonni Oromoo fi barreessotoonni garaagaraa uummataaf gama garaagaraan ifa baasanii saaqanii uummataaf saaxilaa turaniiru ittis jiru. Ammas shira hamaa qabsoo Bilisummaa Oromoo xaxuuf sakaaluuf irratti hojjetamaa jiru kukkutuun dura uummata ifiif barbaloomsuun nii barbaachisa.
Halagaan qabsoo Oromoo irratti duuluun kan isa barbaachiseef, qabsoo Oromoo dhaamsuun alatti Oromoo fi saboota cunqurfamoo saamuun akka ulfaatu beekeeti. Qabsoo Oromoorrattis yeroo gara yerootti dhagaa jechaaf wantoota garaagaraan dadhabsiisuuf yaalii taasisaa turaniiru ittis jiru.

The human right violation and crimes against humanity on the Metekel Oromos since 1991-2018

Gurraandhala 07, 2018

The 1991 constitution of EPRDF constitution’s approach is distinct in that it classifies the fundamental rights and freedoms into human rights and democratic rights. Even if the EPRDF starting from the adoption of the 1991 constitution stipulated different provision regarding the human and democratic rights. because of the infant federal form of government structure that they opt to follow the last 26 year can be categorized as the dark age/years/ for the Metekel Oromo, historically it is the year where they lose their identity and enforced to change their identity,the year they excluded from the regional constitution as one of the community leaving in the region for a long period of time. The year where they have no directly or indirect representative in the regional or federal form of the EPRDF government structure, the year they are prohibited to exercise and make to grow their culture and the right to learn by their Owen language,  the year where they are put in to prison by regional as well as federal government because of the request the constitutionally guaranteed human and democratic rights, the year they lose their property including their land, the year they be recognized as  the fugitive/immigrant/people/society/ from another nation. Generally, the last 26 year ruling system of the EPRDF government is characterized for the Metekel Oromos as the year they are unequally treated from other nation of the areas through social, economic as well as political participation.

Ethiopia Is Falling Apart: Tepid reforms and halfhearted concessions won't save the country's authoritarian government from its existential crisis.

January 12, 2018 | Foreign Policy | Mohammed Ademo and Jeffrey Smith

For a brief moment last week, Ethiopia seemed poised to shed its reputation as Africa’s Stasi state. At a press conference on Jan. 3, Ethiopian Prime Minister Hailemariam Desalegn vowed to free political prisoners and shutter the notorious Maekelawi prison, which has long served as a torture chamber for government critics, opposition leaders, journalists, and activists.

Qeerroon Hin Rakkate Malee Rakkoo Inni Fide Hin Beeknu Nuy: Angawaa Oromiyaa

Amajjii 12, 2018 | VOA Afaan Oromoo


Komiishinni polisii Federaalaa sochii garee dargaggoota Oromoo ittiin jedhe Qeerroo Harargee Bahaa irratti qorannaa gad fagoo jalqabuu isaa komiishinera waajjirichaa kan ga’an obbo Asaffaa Siyyuum dubachuu isaanii gaazexaan Riportar Amajjii 7 bara 2018 gabaasee jira.
Qorannaa jalqabamee jedhame kana bulchiinsii mootummaa Oromiyaas ta’e waajirri haqaa kan oromiyaa kan hin beekne ta’u sadarkaa hoogganaa itti aanaa biiroo haqaatti abbaa adeemsa dhimmoota komunikeeshinii ka ta’an obbo Taayyee danda’aa ibsanii jiru.

Uummata Oromoo Oromiyaa Keessaa Maraaf Waan Ammaaf Ammatti Gochuu Qabnuu fi Itti Fufnee Goonu!

Amajjii 11, 2017 | Labsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Biyya keenya keessatti nagaan baanee, nagana galuun erga hafee, mirgi lubbuun jiraachuu, qabeenyaa ofii tikfachuu mootummaa Wayyaaneen molqamee addatti dararaaf uummanni keenya Oromoon saaxilamuun isaa waggoota hedduu lakkofsiisee jira.

HAR’A MAALTU TAANAAN OPDON AFAAN BIRAA DUBBACHUU JALQABDEE?

Muddee 27, 2017 | Garee Mo'u | Kutaa 1ffaa

Jaarmiyaan OPDO umamuma irraa, uummata Oromoo sobuudhaan akeeka ABO gufachiisuuf kufaatii mootummaa Dargii jala Bitootessa 1990tti kan TPLFn tolfamte tahuun ifaa dha. Jaarmiyaan tokko kan siyaasaas tahe kan biroon akeekuma ittiin tolfame san hojjata malee saniin alatti waan biraa irraa eeguun hin dandayamu.  

Akkuma Kanaan OPDOn uummata Oromoo sobdee Wayyaaneef akka bitaman gochuu yaalaa har’a geesse. Uummatni Oromoo garuu humna waraanaan itti duulamuyyu akeeka/galii goototi Oromoo hedduun lubbuu isaanii qaqqaalii itti wareegan, akeeka mataa isaatii kan tahe, “Hiree ofii ofiin murteeffachuu” isa jedhu bakkaan gahachuuf qabsoo isaa itti fufee, wayyaanee fi ergamtoota ishii OPDO waliin kokkee wal qabuun wareegama guddaa kafalaa qabsoo isaa finiinsee, har’a gahee jira. Qabsoon wargeegama guddaan as gahee kunis haga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa mirkanaa’utti itti fufa.

Seenaa Paarlaamaa Wayyaanee Sirna EPRDF/TPLF (ADWUI) xiqqoo hubannoodhumaaf.

Muddee 27, 2017 | Jaal Seenessaa Qeerroo Irraa

Paarlaamaan Wayyaanee Sirna EPRDF/ TPLF (ADWUI) Afaan Qawween ijaarame dheengaddaa dhiibbaa guddaa Qabsoon Bilisummaa Oromoo irraan gahaa jiruufi sosochii Sabboontota Oromoon faca’uun gabafamaa jira. Teessoon Paarlaamaa sobaa kan EPRDF/TPLF afaan qawween ijaarrate waggaa 26 guutuu Sagalee Uummata malee Gaddidduu Dimookiraasii sobaa dhaabbachuun Mirga Uummatni Oromoo gama Dimookiraasiin qabnuufi mirga uumamaa qabnu sarbaa kan ture Qabsoon Bilisummaa Oromoo Sochiin Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa waggaa afuriif itti fufinsaan gaggeeffamaa jiruun raafama ulfaataa irraa qaari’ee Paarlaamaa Kijibaa Sagalee uummataa malee afaan qawweefi gaadidduu dimokiraasii sobaan walitti qabame raasaa jira. Paarlaamaan kijibaa kun murnoota wayyaanee irraa afaan qawween walitti qabamee ijaarame kun haa diigamu jennee itti fufinsaan gaafacha turuun keenya ni yaadatama.
Ammas Gaaffiin Keenyaa Paarlaamaan Sobaafi afaan qawween Walitti qabamee kun akka amma faca’uu eegaleettii guutummaatti diigamee biyyatti keessatti sirni Dimookiraasii dhugaan ijaaramee Paarlaamaa dhugaan fedhiifi Sagalee uummataan akka ragga’uuf atattamaan Mootummaan Ce’umsaa ABOfi Jaarmiyaalee Siyaasaa biyyatti hunda hirmaachisu haa hundeeffamu!!

Ajjeechaa Calanqoo: Warra tokko keessaa nama shan

Muddee 14, 2017 | BBC Afaan Oromoo

Calanqootti raayyaan ittisa biyyaa yoo xiqqaate namoota nagaa 16 ajjeesuun hedduu ammo madeessee jira. Kanneen keessaa namootni 5 warra tokko.

Saalii Hasan Ibroo fi Abdii Saalii abbaa fi ilma, obbolaawwan lamaan Mikaa'el Abdii Hasan fi Toofiiq Abdii Hasan akkasumas Abdallaa Iisaa hunduu warra tokko.